ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Διαδικασία κατασκευής
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

      ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

      ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

         Η διαδικασία κατασκευής και τα στάδια υλοποίησης ενός έργου περιγράφονται ως εξής :

 1. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
 • 1Η συνάντηση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της εταιρίας , συζήτηση των αναγκών των ιδιοκτητών και των δυνατοτήτων του προς ανέγερση οικοπέδου , παροχή πληροφοριών ως προς την κατασκευή. Απαραίτητο σε αυτό το στάδιο είναι η ύπαρξη πρόσφατου Τοπογραφικού Διαγράμματος  και όρων δόμησης της περιοχής .
 • Επί τόπου επίσκεψη των μηχανικών της εταιρίας στο οικόπεδο. Για τα εντός Αττικής δεν υπάρχει χρέωση . Στα εκτός Αττικής και ανάλογα με τον τόπο υπάρχει χρέωση που συμφωνείται και καταβάλλεται εφ’ άπαξ πριν την επίσκεψη στο οικόπεδο.
 • 2η συνάντηση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της εταιρίας , παρουσίαση των αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών λύσεων και πρόβλεψη κόστους ημιτελούς ή ολοκληρωμένης κατασκευής. Η οικονομική προσφορά του έργου δίδεται στον ιδιοκτήτη , ενώ τα σχέδια που παρουσιάζονται παραμένουν στον μελετητή εφόσον αυτά δεν χρεώνονται σε αυτή τη φάση της διαδικασίας .
 • Μετά την συμφωνία ως προς το κόστος και τα σχέδια προμελέτης συντάσσεται το ιδιωτικό συμφωνητικό .
 1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ .
 • Υλοποίηση των φωτορεαλιστικών απεικονίσεων , οριστικοποίηση των σχεδίων και επιλογή υλικών .
 • Σύνταξη όλων των μελετών που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής αδείας.
 • Πληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού προ και μετά την έκδοση της οικοδομικής αδείας.
 • Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βοήθεια που πρέπει να παρέχεται από τους ιδιοκτήτες στη προσκόμιση εγγράφων που απαιτούνται και στη παρουσία τους σε διάφορες εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Διαδικασία κατασκευής

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .
 • Η διαδικασία κατασκευής του έργου όπως προβλέπεται από τις τεχνικές περιγραφές και στάδια εργασιών που περιγράφονται και πληρωμές ανά τμήμα κατασκευής έργου όπως προβλέπεται από το ιδιωτικό συμφωνητικό .
 • Επιλογή και αγορά των υλικών που προβλέπεται από το συμφωνητικό όπως πλακίδια, εσωτερικές πόρτες, ντουλάπες , είδη υγιεινής κλπ., στις τιμές που αναγράφονται στον προϋπολογισμό / οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση επιλογής υλικού μεγαλύτερης αξίας από αυτή της συμφωνίας, η εταιρία λαμβάνει μέχρι του ποσού του συμφωνητικού και ο ιδιοκτήτης πληρώνει κατευθείαν στον προμηθευτή το υπόλοιπο.
 • Πληρωμές των ενσήμων που αντιστοιχούν στο έργο .
 • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης.
 • Εργοταξιακή παροχή ΔΕΗ .
 1. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
 • Περαίωση της διαδικασίας του ελεγκτή δόμησης και της πολεοδομίας.
 • Μόνιμη παροχή ρεύματος.
 • Πρωτόκολλο παράδοσης του έργου.

διαδικασία κατασκευής