homes4you.gr ολοκληρωμένες σύμμεικτες μεταλλικές κατασκευές απο 710 € / μ2
homes4you ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
homes4you.gr ολοκληρωμένες σύμμεικτες μεταλλικές κατασκευές απο 710 € / μ2
homes4you ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
homes4you ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
homes4you ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
homes4you ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
homes4you ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 1. Γενικά

Το σκυρόδεμα είναι τεχνητό πέτρωμα. Οι πρώτες εφαρμογές του χρονολογούνται στις αρχές του 20ου αιώνα. Παρασκευάζεται ως  χονδροκονίαμα, μείγμα τσιμέντου, νερού και αδρανών υλικών, των οποίων οι κόκκοι έχουν διαστάσεις από πλυμένης άμμου, έως μεγάλου χαλικιού. Καθώς το τσιμέντο στερεοποιείται και σκληρύνεται, το σκυρόδεμα μετατρέπεται σε συμπαγή μονόλιθο.

 1. Ιδιότητες

Οπλισμένο είναι το σκυρόδεμα που ενισχύεται με χαλύβδινο σκελετό. Ο χάλυβας καλείται οπλισμός και το όλο σώμα οπλισμένο σκυρόδεμα. Το τσιμέντο έχει την ιδιότητα να επικολλάται, κατά τη σκλήρυνσή του, στο χάλυβα. Για το λόγο αυτό, εάν εισαχθούν στη μάζα του νωπού σκυροδέματος χαλύβδινες ράβδοι, τότε μετά τη σκλήρυνση, σκυρόδεμα και χάλυβας θα αποτελέσουν ενιαίο σώμα. Οι κατασκευές του οπλισμένου σκυροδέματος, συγκρινόμενες με τις κατασκευές άλλων υλικών, έχουν μεγαλύτερες αντοχές σε θλίψη, εφελκυσμό, κάμψη κλπ..  Ο χάλυβας παραλαμβάνει τα φορτία εφελκυσμού ενώ το σκυρόδεμα τα θλιπτικά.

 

 1. Περιγραφή κατασκευής
 • Εκσκαφές . Οι εκσκαφές του κτιρίου πραγματοποιούνται περιμετρικά της θεμελίωσης και σε βάθος που υποδεικνύει η στατική μελέτη και το ανάγλυφο του εδάφους.
 • Θεμελίωση . Η θεμελίωση του κτιρίου γίνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και με οπλισμό κατηγορίας Β500S , σε διαστάσεις , θέσεις και γεωμετρία που υποδεικνύει η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη.
 • Φέρων σκελετός κτιρίου . Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από υποστυλώματα και δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμακατηγορίας C20/25 και με οπλισμό κατηγορίας Β500S που φέρουν τις πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η διαστασιολόγηση των διαστάσεων και το οπλισμού γίνεται με βάση τους ευρωκώδικες κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος και είναι ανάλογοι με την σεισμική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Το όλο κτίριο επιλύεται στο χώρο ( χωρικό πλαίσιο) με την μέθοδο Άμεσης Αντίστασης όπου λαμβάνονται υπ’ όψη 3 μετατοπίσεις και 3 στροφές ανά κόμβο.
 • Θεμελιακή γείωση . Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της Θεμελιακής Γείωσης ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το νέο κανονισμό Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384.Το σύστημα γείωσης που τοποθετείται εντός των εκ σκυροδέματος θεμελίων μίας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργίας, ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονική, αλεξικεραύνου κλπ.
 • Τοιχοποιία.Οι εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν από διπλή δρομική τοιχοποιία με ενδιάμεσο κενό για την τοποθέτηση των συρόμενων κουφωμάτων ή από τουβλίνα , ανάλογα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Σε κάθε τμήμα τοιχοποιίας θα κατασκευαστούν δύο οπλισμένα σενάζ στο ύψος της ποδιάς και πρεκιών των ανοιγμάτων.

Οι εσωτερικοί τοίχοι  θα κατασκευαστούν από δρομική τοιχοποιία με δύο σενάζ.

Όλες οι πλινθοδομές  θα είναι αλφαδιασμένες, κατακόρυφες, σε ορθές γωνίες και ακριβείς, με πλήρεις στρώσεις κονιάματος και με γεμισμένους όλους τους κατακόρυφους αρμούς.

 

 • Υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση . Η υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση γίνεται βάσει των Ελληνικών κανονισμών και των κανόνων της τέχνης και τεχνικής στις θέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες.
 • Επιχρίσματα .
 • Θέρμανση κτιρίου. Η θέρμανση του κτιρίου υλοποιείται κατόπιν μελέτης των αναγκών των χρηστών του κτιρίου , των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και χρηματοοικονομικών κριτηρίων. Η προσανατολισμένη τοποθέτηση του κτιριακού όγκου σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες της περιοχής και το ανάγλυφο του τοπίου είναι κύριοι άξονες για ένα ενεργειακό – βιοκλιματικό κτίσμα.  Κάθε μορφή θέρμανσης και ψύξης έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα , για τη λήψη της σωστής απόφασης θα πρέπει να προσμετρούνται όλοι οι παραπάνω παράγοντες. Προτάσεις με νέες μεθόδους , όπως θερμοπομποί και αντλίες θερμότητας μειώνουν το κόστος ψύξης και θέρμανσης με μεγάλο ποσοστό .
 • ΤΖάκι.Η τοποθέτηση τζακιού στο καθιστικό της κατοικίας είναι ο πόλος έλξης για την συγκέντρωση της οικογένειας αλλά και των επισκεπτών. Υπάρχουν πολλά είδη και στυλ τζακιών που προσαρμόζονται ανάλογα με τον χώρο και τις ανάγκες των χρηστών. Τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή των ενεργειακών τζακιών έχουμε αύξηση της θερμικής απόδοσης 80% έναντι των συμβατικών τζακιών. 

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Συμβατικές)

 

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Συμβατικές)

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Συμβατικές)

●  Μαρμαροποδιές – μαρμαρικά . Μαρμαρο-ποδιά  είναι το μάρμαρο που τοποθετείται στο κάτω μέρος των παραθύρων και των εξωτερικών ανοιγμάτων και λειτουργεί ως οδηγός για την τοποθέτηση των κουφωμάτων . Είναι από σκληρό μάρμαρο 2 ή 3εκ. Με τον όρο μαρμαρικά συνήθως ενοούνται όλες οι επενδύσεις μαρμάρου , όπως σκάλες ,δάπεδα,  μπάνια , πάγκοι κουζίνας και λουτρών , στηθαία, τζάκια κλπ. Η μορφή , το σχέδιο

και η ποιότητα είναι εξαρτώμενη από το ύφος του κτιρίου , τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες των χρηστών. Η αποτύπωση των τεμαχίων , ο σχεδιασμός , η κοπή και η εφαρμογή γίνεται από εξιδικευμένα συνεργεία. Επειδή πρόκειται για φυσικό υλικό η προμήθεια των υλικών γίνεται με την παρουσία των ιδιοκτητών.

 • Γεμίσματα δαπέδων – τσιμεντοκονίες. Είναιτο γέμισμα των δαπέδων για την τελική επικάλυψη τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αρχιτεκτονικό στοιχείο επενδύσεων τοίχων δαπέδων, κλιμακοστασίων. Η τεχνοτροπία αυτή ονομάζεται « πατητή τσιμεντοκονία» .
 • Δάπεδα υγρών χώρων . Ως υγροί χώροι εννοούνται τα λουτρά , κουζίνα , εξωτερικοί χώροι και γενικότερα όπου υπάρχει χρήση νερού . Η επικάλυψη των δαπέδων των χώρων αυτών γίνεται με αντιολισθηρά πλακάκια επιλογής των ιδιοκτητών σε σχήμα , διαστάσεις και χρωματολογία.
 • Δάπεδα κοινόχρηστων χώρων και υπνοδωματίων .Για τους χώρους αυτούς υπάρχει πλειάδα λύσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ως εναλλακτικές λύσεις την τοποθέτηση δαπέδου laminate, που είναι ξύλινο δάπεδο , ή την τοποθέτηση πλακιδίων απομίμησης ξύλου ή πλακιδίου τύπου γρανιτόπλακας . Η επιλογή των υλικών γίνεται από τους χρήστες του κτιρίου με τη βοήθεια των μελετητών ώστε στο τέλος να παράγεται ένα αρμονικό αποτέλεσμα.
 • Επενδύσεις τοίχων.Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης ή γρανιτόπλακες ή με πατητή τσιμεντοκονία ή με καθρέπτες έχουμε στους υγρούς χώρους , κατόπιν επιλογής των χρηστών με βάσει τον χαρακτήρα του κτιρίου , την χρήση και την χρηματοοικονομική ανάλυση του κόστους. Στόχος είναι η λειτουργικότητα , η άνεση , και η αρμονία των χώρων.
 • Κουφώματα αλουμινίου . Τα ανοίγματα των χώρων σχεδιάζονται ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις κάθε χώρου σε ηλιασμό και θέα του περιβάλλοντος χώρου. Είναι ανοιγόμενα, επάλληλα ανάλογα με την χρήση και τη θέση . Οι σειρές κουφωμάτων αλουμινίου πληρούν τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ και έχουν θερμοδιακοπή , ενεργειακά τζάμια , σήτες .
 • Ντουλάπες υπνοδωματίου. Τοποθετούνται σε κάθε υπνοδωμάτιο στις θέσεις και διαστάσεις που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη . Τα κουτιά είναι από μελαμίνη  με πορτάκια μελαμίνης. Η επιλογή της μελαμίνης είναι στην ευχέρεια των χρηστών του κτιρίου. Κατόπιν συνεννόησης και κόστους τοποθετούνται επιπλέον μηχανισμοί ή ειδικά αξεσουάρ.
 • Επιπλα κουζίνας .Τοποθετούνται στη θέση και διαστάσεις που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη . Τα κουτιά είναι από μελαμίνη  με πορτάκια μελαμίνης. Η επιλογή της μελαμίνης είναι στην ευχέρεια των χρηστών του κτιρίου. Κατόπιν συνεννόησης και κόστους τοποθετούνται επιπλέον μηχανισμοί ή ειδικά αξεσουάρ.
 • Έπιπλα μπάνιου. Έπιπλα μπάνιου τοποθετούνται ανάλογα με την διαμόρφωση του χώρου και τις ανάγκες των χρηστών. Κατασκευάζονται από ξυλεία ανθεκτική και κατάλληλη για υγρούς χώρους.
 • Είδη υγιεινής .Είδηυγιεινής τοποθετούνται λευκά πορσελάνης . Ειδικότερα για τους νιπτήρες υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε σχέδια χρώματα , υλικά και μορφή ανάλογα με τον σχεδιασμό των υγρών χώρων και του ύφους του κτιρίου.
 • Επικάλυψη κτιρίου . Η επικάλυψη κτιρίου σχεδιάζεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής , τις ειδικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και τους ειδικούς όρους δόμησης. Έτσι έχουμε την επιλογή ανάμεσα με κεκλιμένες επιφάνειες (στέγη) , επίπεδες (δώμα) ή συνδυασμό των δύο προηγούμενων . Ανάλογα με την μορφή της επικάλυψης επιλέγεται και η μόνωση της .

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Συμβατικές)

 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Συμβατικές)

 Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Συμβατικές)Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Συμβατικές)Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Συμβατικές)