ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ